CENTRUM PRE DETI A RODINY NECPALY, oficiálny web

Slobodný prístup k informáciám

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 1. Text zákona je prístupný na informačnej tabuli v budove Centra pre deti a rodiny Necpaly (ďalej len „Centra”), v sieti internet na stránke Ústredia PSVR, v Zbierke zákonov.
 2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. k dispozícii na webovej stránke Centra. V tlačenej forme v priestoroch Centra.
 3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:
 • písomne prostredníctvom pošty na adrese:
  Centra pre deti a rodiny Necpaly, Necpaly č 44, 038 12 Necpaly
 • ústne – osobne v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod. v kancelárii riaditeľa
 • telefonicky v pracovných dňoch – t. č.: 043 42 96 218
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: !!! TU !!!
 1. Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:
 • Kto žiadosť podáva
 • Komu je žiadosť adresovaná
 • Aké informácie žiadateľ žiada
 • Aký spôsob žiadateľ požaduje na sprístupnenie (písomne, e-mailom, …)
 1. V žiadosti musí byť uvedené komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená na doplnenie.
 2. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote.
 3. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na internetových stránkach.

Podanie sťažnosti

V zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach”) a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Necpaly, Centrum prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 7:30 hod do 14:30 hod.
Sťažnosť možno podať:

 1. písomne
 2. ústne do záznamu alebo
 3. elektronickou poštou

Písomná sťažnosť

Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu Centra, ktorá je zverejnená na web stránke Centra – Centra pre deti a rodiny Necpaly,
Necpaly č 44, 038 12 Necpaly.
Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti Centra (sídlo Centra), Necpaly č 44, 038 12 Necpaly.

Ústna sťažnosť

O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec Centrum vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

Elektronická sťažnosť

Sťažnosť je možné podať aj elektronickou poštou. Emailové adresy sú zverejnené na web stránke Centra.
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom sťažnosť sa odloží.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ladislav Adamovič
Spôsob podávania podnetov:

 1. Písomne ma adresu: Centrum pre deti a rodiny, Necpaly č 44, 038 12 Necpaly
 2. E-mailom: !!! NA TENTO E-MAIL !!!

 

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.