Úsek ambulantnej a terénnej sociálnej práce

AMBULANTNÁ PRÁCA CDR NECPALY

Ambulantná práca

TERÉNNÁ PRÁCA CDR NECPALY

Terénna práca

Tento program vznikol novelizáciou Zákona č. 305/2005 Z.z. zo dňa  1.1.2019.

Cieľom práce Ambulantného úseku je:


zmierňovanie a predchádzanie sociálnopatologických javov v rodinách,       
zamedzenie vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia.

Výkon opatrení prebieha na základe vzájomnej trojdohody Úradu práce, klienta a Centra pre deti a rodiny.

Financovanie je zo zdrojov Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivostiIII – financie z Európskeho sociálneho fondu vrámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vízia CDR - FUNKČNÁ RODINA = SPOKOJNÉ DIEŤA

Za obsah zodpovedá:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

Technický prevádzkovateľ:

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly 44
038 12 Necpaly

©2024. CDR Necpaly.

©2024. CDR Necpaly.